Disclaimer Live Multicam Services

Disclaimer Live Multicam Services

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en diensten te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren algemene voorwaarden en deze disclaimer.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Hoewel de zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en er daarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan er niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er wordt evenmin gegarandeerd dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website wordt dan ook uitdrukkelijk afgewezen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan programmeer- en typefouten. Dit geldt eveneens voor de informatie afkomstig van derden.

Auteursrecht en Intellectueel eigendomsrecht
Het recht op alle intellectuele eigendommen en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie wordt behouden. Dit recht bestaat onder meer uit foto’s, teksten en logo’s. Het is niet toegestaan deze informatie, te downloaden of op enigerlei wijzen openbaar te maken, ter verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Beschikbaarheid
Er wordt ten allen tijden het recht behouden om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan voorafgaand of achteraf een aankondiging te doen.

Aansprakelijkheid
De informatie en diensten worden zonder enige vorm van garantie op de website weergegeven. Het is daardoor niet mogelijk om rechten aan de informatie en diensten te ontlenen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.